Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.
Toreby Sejlklub

Guldborgbroen

transp.gif

Beliggenhed
Fører over Guldborgsund ved Guldborg.
54°52,3'N 011°44,9'E - kort 163

Brotype
Dobbeltfløjet klapbro

Brolængde
190 m

Gennemsejlingshøjde
Ved daglig vande, 4 m under broklapper, og 2,5 m under den faste bro.

Gennemsejlingsbredde
30 m.

Afmærkning
Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.
Strøm
Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling, kan den i flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob.

Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

Besejling
Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten ned, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange broen åbnet.

Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal benytte denne under passage af broen.

Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig bugserassistance.

Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til undgåelse af kollision med broen.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det vil tørne mod broen eller afviserværket, skal skibet så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at afværge beskadigelse af broen.
Skibe og fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten.

Brovagtens beføjelser
Brovagten er berettiget til at nægte gennemsejling, når den efter hans skøn vil medføre fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal brovagten, når forholdene tillader det, forhandle med det lokale lodseri.
Såfremt gennemsejling skønnes kun at burde ske under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibet efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten.

Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling

Åbningstider
1. april til 31. oktober er broen bemandet fra kl. 0800 til 2000.
1. november til 31. marts er broen ikke bemandet, og broåbning finder kun sted efter forudgående aftale.
Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille broåbning udenfor de perioder, hvor broen er bemandet.
Anmodning om dette skal ske senest 4 timer før den ønskede broåbning.
I perioden fra 1. april til 31. oktober kan lystfartøjer passere broen i tidsrummet, hvor broen er bemandet.
I perioden fra 1. november til 31. marts kan lystfartøjer passere broen i tidsrummet 0900 ¿ 1200 eller sammen med erhvervsskibe, som skal passere broen på andre tidspunkter. Denne passage skal være aftalt med brovagten senest kl. 1500 dagen før den ønskede passage.
Kabler
På begge sider af Guldborgbroen findes kabelfelter.

Kommunikation
Brovagten kan kontaktes på telefon 54 77 00 17 eller VHF kanal 16.
Erhvervsskibe skal anmode om broåbning senest 4 timer før ønsket passage udenfor de tidsrum, hvor broen er bemandet.
Lystfartøjer som ønsker broåbning i perioden fra 1. november til 31. marts skal anmode om dette senest kl. 1500 dagen før den ønskede passage.
Alle skibe, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:
Om dagen:
Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
Om natten:
Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
Signaler fra bro
Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broen blive afgivet et eller flere af følgende signaler:
1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.
2) 2 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra N. Passage må dog først ske, når det under 3) anførte signal vises.
3) 2 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra N kan passere.
4) 3 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra S.
Passage må dog først ske, når det under 5) anførte signal vises.
5) 3 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra S kan passere.
De under 1) til 5) nævnte signaler afgives fra den på broen anbragte signalmast.
Såfremt et af de under 2) til 5) nævnte signaler ændres til det under 1) nævnte signal samtidig med, at der afgives en lang tone med sirene fra broen, tilkendegiver dette, at broen trods det afgivne signal ikke kan åbnes.
Indtil gennemsejlingssignal afgives, skal skibe så vidt muligt holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen.

Generelle bestemmelser
Fortøjning ved broen eller afviserværkerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt fra både og fartøjer at bestige broen.
Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, når det er bydende nødvendigt, f.eks. For at afværge påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen.
Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde"